Millet-based supplement restored gut microbial diversity of acute malnourished pigs

Authors
Xuejing Li, Yan Hui, Bingfeng Leng, Junli Ren, Yanni Song, Lianqiang Che, Xi Peng, Baojia Huang, Songling Liu, Lin Li, Dennis Sandris Nielsen, Yong Li, Xiaoshuang Dai, Shancen Zhao
Periodical Name
PLoS One
Volume
16
Issue
4
Year
2021
Pages
e0250423.